Publications - Books

Waging Peace

מקום ושנת ההוצאה לאור

חבלי שלום הוא חיבור ייחודי על יחסי ישראל-ערב. הספר כורך סקירה וניתוח של התפתחות הסכסוך בין ישראל וארצות ערב מאז 1948 עד ימינו, לרבות תהליך השלום שהחל ב-1973, יחד עם ניתוח הסוגיות הנמצאות היום במרכז הוויכוח הפוליטי בישראל. הוא מציע הן סקירה כרונולוגית הן ניתוח אופקי של נושאי מפתח. בכתיבת ספר זה משלב איתמר רבינוביץ את הפרספקטיבה של חוקר אקדמי עם ניסיון מעשי של דיפלומט, שנטל חלק חשוב בתהליך השלום של שנות התשעים.

סף השלום

מקום ושנת ההוצאה לאור

 סף השלום הוא סיפור המשא ומתן בין ישראל לבין סוריה בשנים 1992-1996. פרופסור איתמר רבינוביץ' שימש באותן השנים ראש משלחת ישראל לשיחות עם סוריה ושגריר ישראל בארצות הברית. פרופסור איתמר רבינוביץ, מומחה להיסטוריה ופוליטיקה של סוריה, מתאר את התקרבותן של סוריה וישראל אל סף הסכם והן את חוסר היכולת לחצות אותו.